Słownik pojęć poligraficznych

A

Akcydensdruk okolicznościowy, np. formularz, afisz, zaproszenie, etykieta, itp.

Apla – powierzchnia zadrukowana przez pełne pokrycie farbą (bez półtonów); blacha cynkowa o gładkiej powierzchni, służąca jako forma w technice druku wypukłego.

Arkusz drukarski – jednostka wielkości produkcji drukarskiej, obejmująca liczbę kolumn mieszczących się na arkuszu papieru AB2 zadrukowanym dwustronnie, lub liczbę kolumn mieszczących się na jednostronnie zadrukowanym arkuszu papieru formatu AB1.

B

Bigowanie – czynność introligatorska polegająca na wyciśnięciu rowka “bigi” w miejscach zagięcia papieru, kartonu lub tektury; czynność stosowana na arkusza papieru o wyższej gramaturze, powyżej 150 g. Bigowanie to proces poprzedzający etap falcowania.

Broszura – rodzaj reklamy drukowanej o większej ilości stron (48 stron) zawierający treści informacyjne, biznesowe, reklamowe adresowane do szerokiej publiczności.  

C

Cal – jednostka miary długości, przyjęło się, że 1 cal to 2,54 centymetry. W odwrotną stronę 1 centymetr to w zaokrągleniu 0,39 cala.

CMYK – zestaw podstawowych kolorów stosowanych w poligrafii. W wyniku ich mieszania można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę. Ten model kolorów polega na połączeniu czterech podstawowych barw: • Cyan (jasnoniebieski), • Magenta (purpurowy), • Yellow (żółty), • BlacK (czarny).

Czcionka – czcionką nazywamy kształt i wielkość liter w druku lub prostopadłościan z odwróconą literą wykonany ze stopu drukarskiego, drewna lub tworzyw sztucznych.

D

Densytometr – fotoelektryczne urządzenie przeznaczone do pomiaru gęstości optycznej materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych.

DPI – jednostka służąca określaniu rozdzielczości urządzeń.

Druk – proces sporządzania odbitek z formy drukowej przy użyciu farb graficznych. Rozróżnia się trzy podstawowe techniki: druk wypukły, płaski i wklęsły;

Drukarnia – zakład produkcyjny przemysłu poligraficznego, wykonujący prace wchodzące w zakres drukarstwa;
• akcydensowa – drukarnia wykonująca wszelkie roboty okolicznościowe zwane akcydensami;
• dziełowa – zakład (lub wydział), którego zakres produkcji obejmuje książki i broszury;
• gazetowa – zakład (lub wydział) wykonujący czasopisma i gazety, drukowane najczęściej na maszynach rolowych (rotacyjnych).

Druk cyfrowy – rodzaj druku wykorzystujący materiały komputerowe, jedna z najpopularniejszych metod druku używana do produkcji małoformatowych materiałów reklamowych takich jak ulotki, foldery, etykiety, wrzutki do paczek. Zaletą druku cyfrowego jest szybkość druku oraz możliwość personalizacji pojedynczych egzemplarzy, czyli umieszczaniu na każdym z nich indywidualnych zmiennych w postaci tekstu, kodów, numerów itd.

Druk offsetowy – polega na przeniesieniu farby z formy drukowej (matrycy) na papier lub inne podłoże za pomocą cylindra pośredniego, pokrytego gumą. Cylindry przenoszą wybrany kolor farby z odpowiednim kolorem składowym: C – cyjan, M – magenta, Y – żółty, K – czarny, na papier, w który wsiąka. Tak zadrukowuje się cale arkusze które następnie docina się do określonego formatu. Druk offsetowy wykonuje się na dwa sposoby, w których różnią się rodzaje podłoża:

 • arkuszowy – czyli papier w arkuszach,
 • zwojowy – papier w rolkach.

Druk wypukły – sitodruk z efektem wypukłości dla wybranych lub wszystkich kolorów.

DTP – określenie to pochodzi od angielskiego zwrotu „desktop publishing” i oznacza zakres prac związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów do druku, m.in. projektowanie stron, skład i łamanie, nanoszenie korekt, przygotowanie zdjęć, przygotowanie plików postcriptowych (PS) lub najczęściej PDF do drukarni.

E

EPS – format pliku grafiki komputerowej, stworzony przez Adobe Systems Inc., zapisany w języku PostScript, mogący zawierać także całą stronicę w postaci danych, takich jak: np. krzywe Bezier`a, fonty, mapy bitowe; skrót od ang. Encapsulated PostScript.

Etykieta – nalepka na towarze lub jego opakowaniu, rodzaj znaku towarowego z oznaczeniem nazwy, wytwórni i ceny.

F

Font – Potocznie zapis kroju pisma w postaci cyfrowej. Kompletny zestaw wszystkich liter alfabetu, cyfr, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych zawartych w danym kroju pisma.

Format – wielkość, wymiary papieru, książki, kolumny składu; albumowy format, w którym szerokość wyrobu jest większa od długości; druku wymiary szerokości i długości w jednostkach miary metrycznej arkusza papieru przeznaczonego do druku; składu wymiary składu zecerskiego podane w jednostkach miary typograficznej; znormalizowany format papieru lub tektury ustalony normą.

Falcowanie – składanie (złamywanie) arkusza papieru po zadrukowaniu celem otrzymania żądanego formatu z numeracją stronic. Falcowanie od bigowania różni się tym, że falcowanie to proces składania a bigowanie to proces tworzenia rowków tzw. Big w kartonie bądź papierze o większej gramaturze w celu poprawnego jego złożenia.

Folia Hot–Stamping – folia tłoczona na gorąco w celu uszlachetniania druku.

Fulfilment – całokształt działań w direct marketingu realizowany po wykonaniu mailingu, przygotowanie raportu, wpisanie do bazy danych odpowiedzi (zwrotów) od klientów

G

Gilotyna – krajarka jednonożowa, maszyna introligatorska służąca do cięcia papieru, obcinania druków i książek w procesie oprawy introligatorskiej.

Grafika – techniki artystyczne polegające na powielaniu rysunku wykonanego w metalu, drewnie lub na kamieniu litograficznym (np. miedzioryt, drzeworyt, litografia);
•użytkowa – artystyczne projekty wyrobów poligraficznych, jak oprawa książki, okładka, obwoluta, plakat, opakowanie itp.

Gramatura – ciężar jednego metra kwadratowego wytworu papierniczego (bibułki, papieru, kartonu, tektury) wyrażony w gramach.

I

Impozycja – montaż elektroniczny, odpowiednie ułożenie na arkuszu drukarskim całego obrazu (kilku użytków lub stron składki) przeznaczonego do druku wraz z niezbędnymi oznaczeniami potrzebnymi podczas procesu druku i po wydrukowaniu. Impozycja jest procesem żmudnym, a w wypadku ręcznego wykonywania podatnym na błędy. Dlatego powstało wiele samodzielnych programów, które pozwalają na automatyzację impozycji plików zapisanych w wielu różnych formatach graficznych.

Ink-jet – drukarka atramentowa – rodzaj drukarki bezdotykowej, dającej wydruk na papierze lub innym podłożu metodą natryskiwania barwnika w płynie, np. atramentu ze zbiornika poprzez specjalne dysze, pobudzane impulsami elektronicznymi.

Interlinie – materiał justunkowy (ślepy) używany do powiększania odstępów między wierszami składu, grubości od 1 do 4 punktów, długości od 1/2 do 7 kwadratów.

Introligatornia – dział zakładu poligraficznego albo przedsiębiorstwo zajmujące się wykończeniem druków oraz oprawą książek.

Insertowanie – usług, która polega na dodawaniu do głównego produktu dodatkowych elementów uzupełniających ofertę. W praktyce, polega na dodaniu elementu promocyjnego (np. ulotki, broszury, lub gadżetu) do głównego produktu.

J
Justowanie – wyrównywanie odległości między literami i wyrazami w tekście. Tekst może być wyrównany do lewego lub prawego marginesu lub obydwu marginesów łącznie składu linotypowego wprowadzenie zmian w odstępach między wyrazami lub zapełnienie justunkiem miejsc niedrukujących, umożliwiające maszynie odlanie wiersza składu ręcznego wypełnianie odpowiednim justunkiem odstępów między wyrazami lub wolnych miejsc poza tekstem, w celu otrzymania wiersza o określonej szerokości.

K
Kapitaliki – czcionki o rysunku liter dużych (wersalików) lecz o wielkości i grubości oczka liter małych (bez wydłużeń górnych i dolnych).

Kaszerowanie – uszlachetnianie wyrobu papierniczego w celach dekoracyjnych (uzyskania efektu zdobiącego) polegające na oklejeniu go cienkim papierem – zadrukowanym lub niezadrukowanym. Podczas kaszerowania okleja się papier znacznie grubszy od okleiny – karton, teksturę falistą itp.  

Kerning – proces regulacji świateł międzyliterowych. Manipulacja tekstem polegająca na zmniejszeniu (częściej) lub zwiększeniu odstępu między literami lub liniami tekstu. Polega na odmiennym od standardowego kształtowaniu odstępów między niektórymi parami znaków, np. między A i W, w celu uzyskania tekstu składającego się z optycznie równoodległych liter. Jest tym ważniejszy im większy jest stopień pisma.

Kolumna – złamany skład zecerski o określonej szerokości i długości, z ewentualnymi kliszami i tabelami, jedno- lub wielołamowy, opatrzony paginą lub bez paginy, pełna kolumna o formacie zasadniczym całkowicie wypełniona składem, kliszami itp.

Kolory dodatkowe – określane również jako farby spotowe; wskazują kolory farb drukowych uzupełniających kolory farb procesowych (np. CMYK). Wykonuje się je np. na podstawie wzorników barw (Pantone) lub indywidualnej barwy wskazanej przez zamawiającego. Kolory dodatkowe (spotowe) to wszystkie farby poza procesowymi (podstawowymi).

Krój pisma – komplet liter i znaków o jednolitych cechach charakterystycznych.

Kursywa – pismo pochyłe, stosowane do składania wyróżnień (inaczej: italika).

L

Lakier UV – materiał pełniący dwie funkcje: zabezpieczającą oraz estetyczną (nadaje połysk). Podczas jego nakładania konieczne jest zrobienie kliszy.

Ł

Łam – określona liczba wierszy tekstu podstawowego stanowiąca kolumnę w układzie jednołamowym lub jej część w układzie wielołamowym.

Łamanie – formowanie kolumn książki lub czasopisma ze szpalt, klisz, wzorów, tytułów i ornamentów, na ogół według wskazówek zawartych w odbitkach korektorskich, lub według makiet wydawniczych.

M

Majuskuły – inaczej wersaliki, wielkie litery alfabetu, różniące się kształtem od minuskuł, mieszczące się między górną a podstawową linią pisma.

Makieta – zbiór określonego formatu projektowanych kolumn w skali 1:1, wyklejonych z odbitek właściwych składów, klisz i tabel, z zachowaniem zasad łamania, uzupełniony adjustacją, stanowiący wzorzec do łamania kolumn. Zawiera sposób rozmieszczenia tekstów, tytułów, grafiki, wyróżnień lub innych elementów kolumny (ang. layout).
Marginesy – niezadrukowana część powierzchni strony wzdłuż czterech krawędzi. Im większa kolumna druku na stronie danego formatu tym mniejsze są marginesy.

Minuskuła – inaczej litera tekstowa. Mała litera alfabetu, różniąca się kształtem od majuskuły, czyli litery dużej. Jej górna i dolna krawędź rysunku mieści się między podstawową, a średnią linią pisma, natomiast jej wydłużenia między dolną i górną linią pisma.

Mora – przypadkowe i niepożądane tło, pojawiające się w kształcie regularnych punktów, wskutek nieprawidłowego krzyżowania się linii rastrowych wykonywanej kliszy z liniami rastra oryginału.

N

Nagłówek – tytułowa część kolumny czasopisma, obejmująca m.in. tytuł, numer bieżący, miejsce i rok wydania oraz zwięzłą informację, jakim zagadnieniom pismo jest poświęcone.

Nakład – liczba jednego wydania książki, egzemplarzy jednego numeru czasopisma, gazety lub innego druku.

Notka – objaśnienie, uwaga, przypis autora lub redakcji, zawierający dodatkowe informacje dotyczące całych ustępów, zdań lub wyrazów.

O

Obwoluta – papierowa okładka z zakładkami, stosowana jako ochrona oprawy książki: spełnia również rolę propagandową.

Offset – odmiana techniki druku płaskiego, polegająca na przeniesieniu farby z formy na cylinder gumowy a następnie na papier (druk pośredni).

Overprint – atrybut odnoszący się do elementów graficznych, a konkretniej – ich barwy. Kolor opisany danym atrybutem będzie nadrukowany na każdym innym kolorze, zaś niewłaściwe jego wybranie może doprowadzić do wystąpienia błędów w produkcji poligraficznej.

P

Poddruk – płaszczyzna lub obraz wydrukowane uprzednio, wykorzystane jako tło do dalszego zadrukowania.

Pagina – liczba porządkowa wskazująca kolejność stron książki lub periodyku. Umieszcza się ją w widocznym miejscu nad lub pod kolumną tekstu. Stron tytułowych ani wakatów nie paginuje się, choć wlicza się je do kolejności stronic.

Pantone – System barw drukarskich opracowanych przez firme Pantone, powstałych przez zmieszanie 15 pigmentów (w tym białego i czarnego). Nie zawsze kolory mają odwzorowanie w systemach CMYK i RGB.

Papier – podstawowy materiał wykorzystywany w druku, stanowiący podłoże drukowe. W poligrafii znajdziemy takie jego rodzaje jak: czerpany, ekologiczny, kredowy, matowy, metalizowany, offsetowy, samokopiujący, satynowy czy samoprzylepny.

Papier kredowy – papier charakteryzujący się gładką, powlekaną powierzchnią,  stosowany w druku o dużych wymaganiach jakościowych oraz kolorystycznych.

Papier offsetowy – powszechny, niepowlekany surowiec stosowany w druku. Charakteryzuje się mocno   dużą stabilnością wymiarową, odpornością na zrywanie powierzchniowe oraz małym stopniem pylenia.

Paser – graficzny element umieszczany poza formatem netto publikacji poligraficznej, służący w druku wielokolorowym jako swoisty „celownik” do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi kolorami farb w to samo miejsce. W druku jednokolorowym pasery nie mają zastosowania. Pasery stanowią miejsce kontroli i punkt odniesienia przy montażu klisz, wykonywaniu odbitek próbnych oraz w samym druku. Znajdują się one na każdym z wyciągów barwnych w tym samym miejscu i mają ten sam kształt. Umiejscowione są najczęściej w rogach lub na środkach marginesów stron w odległości kilku punktów typograficznych na zewnątrz od linii krojenia arkusza. W przypadku większych stron publikacji może występować większa ilość paserów. Pasery tworzy się podczas drukowania do PostScriptu lub nanosi ręcznie w programie graficznym. Pasery umieszczane są w strefie spadów, które są odcinane w procesach introligatorskich. Zdarza się jednak niekiedy, że pozostają one na arkuszach gotowego wyrobu i są widoczne dla użytkownika. Dzieje się tak wtedy, gdy w wyrobie końcowym wykorzystywana jest cała szerokość, a czasem także długość arkusza np. w przypadku druku gazet lub plakatów.

PDF – format pliku graficznego (skrót od ang. Portable Document Format), stworzony przez Adobe Systems Inc. mogący zawierać całą stronicę lub publikację, a jego przeglądanie i dalsza reprodukcja wymaga jedynie posiadania odpowiedniego interpretera, wbudowanego w RIP lub programu Adobe Acrobat.

Personalizacja – to druk danych zmiennych przy wykorzystaniu dodatkowego oprogramowania, polegającego na naniesieniu na każdy egzemplarz indywidualnych danych np. Imiona, nazwiska.

Piksel – najmniejszy element obrazu wyświetlanego na ekranie monitora, drukowanego albo uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzających obraz, np. aparatu cyfrowego czy skanera.

Perforacja – szereg dziurek lub kresek wykonanych w procesie drukowania lub przy użyciu odpowiedniego urządzenia (grzebienia), zwanego perforówką, w celu ułatwienia oddzierania części papieru; wycięcie otworów w taśmie papierowej służącej do sterowania pracą odlewarki monotypowej lub automatu odlewniczego w systemie TTS.

Plakat – reklama, ogłoszenie, hasło ujęte w artystyczną formę graficzną, drukarską lub malarską.

Plik graficzny – plik przedstawiający zakodowany obraz graficzny.

Plik tekstowy – plik z zakodowanym tekstem.

Poligrafia (przemysł poligraficzny) – gałąź przemysłu obejmująca zakłady wszystkich technik druku, introligatorstwo przemysłowe i zakłady pomocnicze (fabryki farb graficznych, odlewnie czcionek, wytwórnie matryc linotypowych itp.).

Postscript – opracowany przez firmę Adobe Systems uniwersalny język opisu strony. Obecnie stanowi standard w zastosowaniach poligraficznych.

Procesy wydawnicze – czynności związane z przygotowaniem materiałów w instytucji wydawniczej, przeznaczonych do produkcji poligraficznej.

Prepress – określenie ang. obejmujące kompletny proces, pozwalający na drodze analogowej lub cyfrowej na przetworzenie oryginału w postać gotową do reprodukcji, obejmując stworzenie oryginału poprzez skład, montaż do gotowej formy drukowej;

PPI – pixels–per–inch; jednostka oznaczająca liczbę pikseli przypadającą na cal długości, którą stosuje się do określania rozdzielczości obrazów bitmapowych.

Proof – wydruk próbny pracy, stanowiący wzór kolorystyczny dla drukowanych materiałów. Barwy na monitorze i różnych papierach zupełnie inaczej oddają kolory. Proof kolorystyczny daje nam pewność, że to co zostało zaprojektowane wydukowane będzie dokładnie w takich odcieniach barw jakich użył grafik.

Proporcja – określony stosunek między częściami jakiejś całości; złota podział odcinka prostej na takiej części, z których część mniejsza odnosi się tak do większej, jak część większa do całości odcinka.

Punkt typograficzny – podstawowa jednostka miar typograficznych = 0,3759 mm.

R

Retusz – graficzne poprawianie oryginału przeznaczonego do reprodukcji;

poprawianie negatywów lub diapozytywów przez uwydatnienie szczegółów rysunku, powiększenie lub osłabienie gęstości optycznej, celem uzyskania maksymalnego podobieństwa odbitki z oryginałem.

RIP – rapowanie – urządzenie lub program przekształcający obraz zapisany w postaci danych cyfrowych (mapy bitowe, grafika wektorowa, dane postscriptowe) na poszczególne piksele lub punkty rastrowe i wykorzystywane dalej w tej postaci przez takie urządzenia jak ekrany monitorów, naświetlarki, drukarki i inne urządzenia wejściowe; skrót od ang. Raster Image Processor (procesor obrazu rastrowanego).

RGB – (skrót z języka angielskiego od pierwszych liter red, green, blue — czerwony, zielony, niebieski) — podstawowe barwy postrzegane przez ludzkie oko, tworzące addytywny model barw. Poprzez mieszanie trzech podstawowych składników światła kolorowego w różnych proporcjach i natężeniach można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę.

Ryza – miara papieru. Jedna ryza odpowiada 500 arkuszom.

Rozbarwienie się – inaczej: separacja. Czynność polegająca na konwersji barw: zamianie danych graficznych kompozytowych na takie, w których elementowi przypisane są łącznie wartości w jakimś modelu barwnym (np. RGB, CMYK) na osobne obrazy w odcieniach szarości, odpowiadające poszczególnym farbom drukarskim. Zwykle stosowane jest, aby określić formy kopiowe służące do drukowania.

Rozdzielczość rastra – rozdzielczość bitmapy, gdzie budowane są komórki rastra oraz jeden z dwóch (obok liniatury rastra) podstawowych parametrów rastra drukarskiego.

S

Selfmailer – Selfmailer – to rodzaj personalizowanej przesyłki będącej jednocześnie połączeniem koperty i listu. To ekonomiczne rozwiązanie, które wywołuje efekt zaskoczenia u odbiorcy.  Selfmailer ma unikalny kształt i format, może zawierać w środku elementy przestrzenne, kupony lojalnościowe, próbki produktów i zdrapki. Selfmailer zamykany jest na perforacje, etykiety samoprzylepne czy pasek kleju. Dystrybucja przesyłki może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego bezpośrednio do rąk odbiorcy, a także jako przesyłka bezadresowa. 

Sitodruk – jedna z technik druku, gdzie formę drukową stanowi szablon nałożony na drobną siatkę: tkaną, metalową lub wykonaną z tworzyw sztucznych (najczęściej włókien syntetycznych). W sitodruku odbitka powstaje poprzez przetłaczanie farby przez matrycę. Przygotowanie formy drukowej na potrzeby tej techniki polega na wykonaniu szablonu (zakryciu miejsc niedrukujących).

Skład – materiał złożony według maszynopisu i adiustacji, z zachowaniem zasad i wymagań jakościowych przewidzianych normami i instrukcjami technologicznymi;

Spad – pole druku, które wychodzi poza obszar publikacji i jest przeznaczony do obcięcia. Stosowany, aby obszar druku dochodził do krawędzi po obcięciu arkusza.

Szeryf -zakończenie znaków graficznych (liter, cyfr itp.) niektórych krojów pisma drukarskiego w postaci łuków lub krótkich kresek. Przykładem kroju pisma szeryfowego jest Times New Roman, a bezszeryfowego Arial.

Sztancowanie – czynność polegająca na wycinaniu określonego kształtu na wydruku. Najczęściej wykonuje się ją używając wykrojnika – wcześniej przygotowanej matrycy.

T

Tabela – zestaw tekstów, liczb albo rubryk przeznaczonych do wypełnienia, rozmieszczonych w polu rubrykowym tabeli wg układu określonego przez główkę i/lub boczek.

Tektura – rodzaj materiału – wyrobu papierniczego jedno– bądź wielowarstwowego o gramaturze od 350÷5000 g/m (grubości około 0,6÷4 mm).

Tinta – powierzchnia zadruku w mniej niż 100% pokrycia kolorem, najczęściej delikatne pokrycie jakimś kolorem (stosowana jako tło, na którym drukuje się ciemniejszą farbą tekst lub inne elementy).

TIFF (tagged–image–file–format) – format plików graficznych służący do zapisywania grafiki rastrowej. W DTP wykorzystywany jest jako jeden z podstawowych, ponieważ pozwala na zapisywanie obrazów utworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz w wielu trybach koloru i wielu głębiach bitowych koloru. TIFF jest szeroko obsługiwany przez aplikacje do skanowania, faksowania, przetwarzania tekstu, optycznego rozpoznawania znaków, obróbki obrazów czy aplikacji do układania stron.

Tłoczenie – metoda uszlachetniania druku polegająca na wykonaniu (za pomocą matrycy) wytłoczenia – wklęsłego bądź wypukłego elementu na powierzchni wyrobu papierniczego. Wyróżniamy tłoczenie barwne, wgłębne oraz wypukłe.

Typografia – kompozycja druków z czcionek, grafik, linii i ornamentów.

U

Uszlachetnianie – proces polegający na pokrywaniu druków materiałami (głównie z tworzyw sztucznych), aby zwiększyć ich wytrzymałość oraz nadać wartość estetyczną. Mogą to być np. foliowanie, gumowanie, lakierowanie itd.

Użytek – pojedyncza kopia danej publikacji lub jej określona część mieszcząca się na arkuszu drukarskim. W mniejszych formatach użytek powiela się na danym arkuszu, np. na arkuszu A2 mieszczą się 4 użytki A4.

W

Wektoryzacja – proces polegający na zamianie grafiki rastrowej na grafikę wektorową, dokonywana ręcznie lub automatycznie. W pierwszym przypadku do czynienia mamy z wektoryzacją ekranową, w której obrysowuje się rysunek rastrowy na ekranie monitora. W drugim przypadku mówimy o tasowaniu, czyli grupowaniu większych obiektów wektorowych na zasadzie podobieństwa koloru. Celem wektoryzacji jest uzyskanie w pełni skalowalnego obiektu graficznego.

Wersaliki (majuskuły) – czcionki dużych liter alfabetu danego kroju pisma.

Wiersz – rząd znaków drukarskich, wyjustowany do określonej szerokości;

Wkładka – oddzielnie wykonany druk (np. ulotka, prospekt, anons, ankieta itp.) wkładany w introligat, do gotowej książki lub czasopisma;

Wolumen – odrębna jednostka introligatorska, może obejmować jeden lub kilka tomów, stanowi jedną z podstaw do obliczeń statystycznych oraz inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

Wykrojnik – narzędzie wykorzystywane w poligrafii, przy masowej produkcji określonego kształtu z arkusza, do wycinania arkusza zadrukowanego. Używając wykrojnika, można nie tylko wycinać, ale przygniatać czy perforować. Klasyczne wykrojniki wykonuje się, umieszczając w desce (zazwyczaj sklejce) z rowkami odcinki listew sztancujących, bigujących, perforujących. Narzędzia dodatkowo zaopatrzone są w listwy gumowe wystające ponad powierzchnię noży sztancujących czy perforujących. Listwy umieszcza się po obu stronach wykrojnika. Można wyróżnić wykrojniki płaskie oraz rotacyjne.

Wyróżnienie – zgodnie z dyspozycją techniczną odmienne złożenia znaku, wyrazu lub części tekstu przez użycie pisma półgrubego, pochyłego, wersalików, zastosowanie spacjowania itp.

Z

Zadruk – powierzchnia (obszar), na którą zostanie naniesiona farba drukarska – tusz, toner. Zadruk odnosi się również do ilości kolorów, jakie wykorzystane będą do produkcji danej pracy. Wyróżniamy dwa rodzaje zadruku: jednostronny i dwustronny.

Złamywanie – czynności związane z zaginaniem arkusza lub odcinka wstęgi papieru, do żądanego formatu.

Złoty podział – pojęcie związane z zachowaniem proporcji; podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Celem złotego podziału jest osiągnięcie efektu, w którym długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka.

Znaczniki cięcia – oznaczenie graficzne na arkuszu wskazujące miejsce w którym ma być odcięty spad (margines). Znaczniki cięcia wskazują docelowy format pracy, czyli format netto.

Znaki formatowe – rodzaj znaków kontrolnych do oznaczania wymiarów druku, umieszczonych w postaci cienkich krótkich linii.

KODO i ogarniaj RODO jak pro

Poznaj KODO i ogarniaj RODO jak pro!

Nie wiesz, jak stosować RODO w swoich działaniach? Nadal nie masz pewności, co Ci wolno, a czego nie? Przepisy o ochronie danych osobowych spędzają Ci włosy z głowy?

Wątpliwości rozwiane!

Co więcej jesteśmy bogatsi o merytoryczną wiedzę dotyczącą możliwości zbierania danych osobowych, dobre praktyki wykorzystywania danych oraz cenne wskazówki na temat zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych.

Podczas spotkania nie zabrakło także przykładów z „podwórka”, które trafnie podkreślały znaczenie codziennych czynności w kontekście KODO.

Webinar odbył się 17 marca 2022! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i chęć zgłębienia wiedzy poświęconej wykorzystywaniu danych osobowych w branży direct mail.

Przed nami kolejne wydarzenia organizowane z ramienia Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego SMB. Rozmawiać będziemy o ekologii, direct mailu w strategii omnichannelowej oraz pokoleniu X Y Z.

Pozostańmy w kontakcie!

EDC_forbes2_blog

Diamenty Forbesa 2022!

edit:  Diamenty Forbesa 2022 rozdane! Dziękujemy

Z dumą informujemy, że EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. znalazła się na 16 miejscu w rankingu Diamenty Forbesa w kategorii przychody od 50 do 250 mln zł w województwie łódzkim, zajmując tym samym 1 miejsce w swojej kategorii.

 


Rozdanie statuetek Diamenty Forbesa 2022

Diamenty Forbesa to ranking dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw, które najszybciej zwiększały swoją wartość w ciągu ostatnich 3 latach. Lista Diamentów Forbesa została opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej zarówno wyniki finansowe jak i wartość ich majątkową.

Wyróżnienie Forbesa jest potwierdzeniem naszej siły, zdolności budowania wartości i jakości marki zwłaszcza w okresie pandemii, który niesie ze sobą wiele ograniczeń, wymaga ogromnej elastyczności i niezwykle szybkiej reakcji biznesowej.  To docenienie naszego potencjału produkcyjnego.

Dążymy do tego, aby być inspiracją dla innych firmy i optymistycznie patrzeć w przyszłość. 

webinar

Czy w digitalowym świecie jest miejsce na direct marketing?

Jak generować pokłady ciepłych emocji i nawiązać wyjątkową, trwałą relację z klientem w świątecznym okresie? Jak opowiedzieć świąteczną historię , aby zaskoczyć Twojego klienta i sprawić, że będzie pamiętał o nas przez cały następny rok?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online, gdzie o świątecznym marketingu wspólnie z organizatorami Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego SMB opowiemy dużej więcej.

 

Dla EDC to ważne wydarzenie ze względu na fakt, iż tematem rozmów będzie nasz „rodzinny” case study.

Historia, z którą emocjonalnie jesteśmy związani najbardziej! Dlaczego?

 

Posłuchajcie webinaru, gdzie Bartosz Brzozowski wiceprezes EDC Expert opowie o świątecznej, przepięknej tradycji składania życzeń oraz wzruszających wspomnieniach świąt z dzieciństwa.

Na przykładzie realizacji wysyłki kartki świątecznej adresowanej do Klientów EDC pokażemy połączenie offline-u i online-u. Zapraszamy na fascynującą opowieść o powstaniu pomysłu, jego realizacji oraz co najważniejsze jego efektach.

Podczas webinaru porozmawiamy także o:

 • o badaniu zachowań konsumentów w stosunku do papierowych materiałów reklamowych przeprowadzonym przy współpracy ze sklepami internetowymi
 • dlaczego direct mail choć skuteczny jest tak rzadko wykorzystywany
Kiedy: 15 grudnia
Godzina: 14.00
Zapisz się:  https://bit.ly/3HYyr4c

Młodszy administrator systemów komputerowych

O EDC Expert Direct Communication

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to firma z prawie 30-letnią historią, lider branży marketingu bezpośredniego i korespondencji masowej opartej o usługi poligraficzne. Jesteśmy największą i całkowicie niezależną tego typu firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w komunikacji bezpośredniej, realizujemy multikanałowe kampanie marketingowe dla klientów z branży B2B i B2C. Oferujemy przesyłki direct mail wraz z personalizowanymi stronami www oraz personalizowanym wideo. 

Oferujemy też pełne wsparcie przy tworzeniu, uruchamianiu i prowadzeniu sklepu internetowego. W swojej działalności koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań z zakresu marketingu bezpośredniego oraz sektora e-commerce

Dbamy o społeczność naszych pracowników i ich rodzin oferując opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie,  karty Multisportu.  Angażujemy się w działalność społeczną realizując działania wspierające środowisko naturalne, prowadzimy też akcje charytatywne nie pozostając obojętnymi na potrzeby tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Tworzymy przyjazny klimat w firmie organizując spotkania z okazji  świąt, wyjazdy integracyjne czy też wspólnie uprawiając sport i rekreację w ramach naszych Klubów. W ramach funduszy socjalnych oferujemy miedzy innymi podarunki świąteczne dla dzieci i bony dla pracowników.

Pozycja: Młodszy administrator systemów komputerowych

Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

Zadania na stanowisku Młodszy administrator systemów komputerowych:

 • Rozwiązywanie problemów sprzętowych i programowych w obszarze biurowym, produkcyjnym i magazynowym,
 • Pomoc w administrowaniu infrastrukturą IT,
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów pracy środowiska IT,
 • Aktualizowanie dokumentacji technicznej.

Oczekiwania EDC wobec kandydata:

 • Znajomość systemów operacyjnych Linux i Windows
 • Znajomość serwerów i klientów warstwy aplikacji stosu TCP/IP
 • Podstawowa wiedza o wirtualizacji systemów IT
 • Wiedza dotycząca działania sieci komputerowych oraz protokołu IPv4
 • Gotowość do pełnienia dyżurów telefonicznych
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na rozumienie dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Prawo jazdy kategori B

Ze swojej strony oferujemy:

 • Adekwatne do umiejętności wynagrodzenie,
 • Pracę pełną wyzwań także w realizacji międzynarodowych projektów dla największych marek z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, FMCG, kosmetycznego.
 • Prywatną opiekę medyczną – dopasowaną do indywidualnych potrzeb pracowników,
 • Pakiet Multisport – z dostępem do około 4000 obiektów sportowych na terenie całej Polski,
 • Umowę o pracę na pełny etat.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.”

targi-ehandlu

EDC Expert jako wystawca na Targach eHandlu!

Targi eHandlu to największe wydarzenie dla sprzedających online w Europie Centralnej dedykowane biznesom zainteresowanym tematyką e-commerce, startup-om.

Warszawskie Centrum Expo XXI w dniu targów – 20.10.2021 tętniło życiem. Mnóstwo zwiedzających zainteresowanych rozwiązaniami zakupowymi, fullfilmentem, platformami zakupowymi, działaniami w social ecommerce lub oprogramowaniem biznesu. Podczas tragów mieliśmy przyjemność rozmawiać z przedstawicielami rynku ecommerce z Polski i Europy, w tym firm z Włoch, Niemiec, Czech i Słowacji.

Wydarzenie okazało się dla EDC bardzo owocne!

Mieliśmy okazję pokazać nasze kompetencje na wielu płaszczyznach. Kreatywność i pomysłowość w przypadku zabudowy stoiska, które powstała zgodnie z nasza obietnicą biznesową – ekologicznie i zero waste. Doprecyzowując nasze stoisko w 100 % powstało w materiałów i produktów, które posiadamy w swoich magazynach, Dziale Fulfillment oraz Produkcji. Powierzchnię wystawienniczą wysyciliśmy ekologicznymi opakowaniami z naciskiem na unboxing opakowań, direct mail i personalizację. Zaprezentowaliśmy ideę budowania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z opakowaniami, które stanowią witrynę sklepu już przy pierwszym kontakcie z produktem. Postawiliśmy na sensorykę, dźwiękonaśladownictwo oraz estetykę i dizajn.

Na stoisku nie zabrakło tez dedykowanych wydarzeniu materiałów informacyjnych o firmie, sampli i próbek z naszej działalności.

Do dyspozycji zwiedzających były dwupaki – zawierające prezent niespodziankę (maseczkę ochronna, że względu trwającą pandemię oraz uwielbiane przez dużych i małych żelki dla zmniejszenia dystansu oraz rozluźnienia) oraz direct mail – pop ub box z QR kodami kierującymi do landing page (LP) poświęconym 4 sektorom działalności e-commerce w EDC: Wrzutki do paczek, Unboxing experience, Logistyka i fulfillment, Platforma zakupowa.

Materiały zostały opracowane, zaprojektowane w Agencji Marketingowej EDC i wyprodukowane na recyklingowym, ekologicznym surowcu.

Ogromnym zainteresowaniem oprócz stoiska cieszyła się także prelekcja wygłoszona przez naszego Wiceprezesa Bartka Brzozowskiego, na temat doświadczeń zakupowych konsumenta, domykania koszyka zakupowego na ostatnim etapie procesu sprzedażowego.

To była prawdziwa petarda bodźców i eksplozja zapytań! 🧨🧨🧨

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu z EDC. Wielkie brawa dla edc.team za pomysłowość, zaangażowanie i współpracę przy tym wydarzeniu.👏👏👏

Oto kilka zdjęć z wydarzenia!

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545379, NIP 725-208-30-93, REGON 360868745, adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 176/178

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
IOD: Kacper Krzysztofik
e-mail: iod@edc.expert
tel.: +48 661 982 057

1.1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego, w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach

1.2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach wykonania umów, prowadzenia korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o., przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

1.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

1.5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którym Administrator zawarł umowę o świadczenie usług (np. dostawcy, przewoźnicy, obsługa prawna) na podstawie umów zawartych z Administratorem
1.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy Stronami, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

1.7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@edc.expert lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

1.8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o., ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

> w przeglądarce Internet Explorer
> w przeglądarce Mozilla Firefox
> w przeglądarce Chrome
> w przeglądarce Safari
> w przeglądarce Opera

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Hala produkcyjna

Sposób na obniżenie kosztów obsługi korespondencji masowej.

Sposób na obniżenie kosztów obsługi korespondencji masowej. Usługa elisty.pl

W dobie pandemii wysyłka korespondencji masowej może stanowić nie lada problem logistyczny. Kiedy część zespołu pracuje w trybie home office, a kolejki na poczcie nie mają końca, trzeba szukać alternatywnych sposobów na przygotowanie, wydruk i wysyłkę listów. Tutaj z pomocą przychodzi usługa elisty.pl, która pozwala nadawać korespondencję bezpośrednio z dowolnego komputera wyposażonego w system Windows. Usługa elisty.pl pozwala obniżyć znacznie koszty obsługi korespondencji, lepiej zorganizować pracę i skrócić czas dostarczenia przesyłek. Koszt wysłania listu to przecież nie tylko kwota, którą trzeba wydać na zakup znaczka pocztowego. To także wydatki poniesione na zakup kopert, papieru na którym jest drukowana korespondencja, materiałów eksploatacyjnych do drukarki oraz – o czym często się zapomina – koszty pracy osób, które zajmują się tymi zadaniami. Druk, kopertowanie, adresowanie, naklejanie znaczków i nadawanie na poczcie jest czasochłonne, a co za tym idzie – kosztowne. Całkowity koszt usługi, w systemie elisty.pl jest niższy od wartości znaczka pocztowego. Oferowana cena możliwa jest dzięki osiągniętej przez EDC skali produkcji i optymalizacji opłat pocztowych, a odroczony termin płatności poprawia cash-flow korzystających z niego organizacji.

Wdrożenie systemu wirtualnej drukarki elisty pozwala na całkowite zautomatyzowanie  procesu drukowania i wysyłki wewnętrznych dokumentów papierowych. Aplikacja elisty.pl wykorzystuje oprogramowanie jako platformę do obsługi tradycyjnej poczty wychodzącej w środowisku korporacyjnym. Dokumenty i jego składowe mogą być przygotowane w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym dowolnego pakietu biurowego. Poza oszczędnościami płynącymi ze skrócenia czasu obróbki dokumentu, można uzyskać niższy koszt wydruku (wydruk masowy vs. drukarka biurowa) oraz co najważniejsze uzyskać oszczędności związane z wysyłką.

Wdrożenie aplikacji elisty.pl jest szybkie, łatwe i całkowicie bezpłatne. Drukować możemy wszystkie typy listów oferowane przez Pocztę Polską:

 • ekonomiczny
 • priorytetowy
 • polecony
 • polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 • polecony priorytetowy
 • polecony priorytetowy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Każdego dnia przygotowujemy listy, dokumenty finansowe, zestawienia i umowy, efektywnie łącząc elementy transakcyjne z marketingowymi po to, by wzbudzić zainteresowanie odbiorców masowych wysyłek. Wiemy, jaki potencjał niesie dla firm zwykła kartka i zagospodarowujemy ją tak, by podkreślała wartości, a także przekaz reklamowy naszych klientów.

Usługi z certyfikatem bezpieczeństwa

Użytkownicy usługi nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo przesyłanych danych. Firma EDC Expert od lat drukuje i wysyła dokumenty dla największych banków, ubezpieczycieli i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, którzy restrykcyjnie wymagają zachowania bezpieczeństwa i poufności danych. Od momentu nawiązania połączenia między kilentem a serwerem usługi, przesyłanie danych jest szyfrowane bezpiecznym protokołem, a całość procesu spełnia rygorystyczne normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzonego certyfikatem ISO 27001. Cały proces odbywa się w ekspresowym tempie bez ryzyka utraty cennych informacji czy firmowych know-how.

Dystrybucja listów biznesowych jeszcze nigdy nie była taka prosta, a jednocześnie tania! Dzięki naszej stałej współpracy z operatorami pocztowymi dajemy klientom szansę na znaczną redukcję kosztów wysyłki oraz poważne oszczędności w skali roku. Wieloletnie doświadczenie w projektach krajowych i międzynarodowych sprawia, że wiemy, jak skutecznie optymalizować proces przygotowania, personalizacji i dystrybucji listów

Zobacz jak to działa. Zarejestruj konto na stronie www.elisty.pl/oferta Wyślij pierwszy list za darmo i zdecyduj.

Personalizowany film

Marketing filmowy – jak to działa? Personalizowane video w EDC Expert

Firmy, które chcą zaznaczyć swoją obecność na rynku, coraz częściej do promocji swoich usług i produktów wykorzystują marketing filmowy. Okazuje się bowiem, że video tworzone na potrzeby marketingu ma znacznie lepszy odbiór niż inne kanały komunikacji. Statystyki pokazują, że obecność materiału video zwiększa aktywność użytkowników. Materiały filmowe sprawiają, że klienci dłużej pozostają na danej stronie. Zdecydowana większość internautów to właśnie na oglądaniu wideo spędza większość czasu w sieci. Dowiedziono też, że spersonalizowane wideo jest w stanie wygenerować znacznie większe zyski, aniżeli to pozbawione personalizowanej treści.

Personalizowane wideo ma moc
Spersonalizowany przekaz zwiększa zaangażowanie odbiorców i skłania ich do reakcji. Treści dostosowane do potrzeb konsumentów, zaprezentowane w ciekawej formie, mają wpływ na zwiększenie sprzedaży. W marketingu filmowym wykorzystuje się zainteresowanie konsumentów krótkimi, dynamicznymi produkcjami. Materiały wideo stanowią znaczny odsetek całego ruchu w sieci. Jak przebić się przez ten cały informacyjny szum? Tworząc spersonalizowane wideo, czyli treści dopasowane do wieku, płci, zainteresowań i oczekiwań odbiorców. Taki przekaz pozwala poczuć się im wyjątkowo, a przez to zbudować z nimi silniejsze więzi.

Nowoczesny, skuteczny przekaz

James McQuivey, specjalista od marketingu cyfrowego, oszacował, że minutowy film wideo odpowiada liczbie 1,8 miliona słów. Oznacza to, że krótkie, personalizowane wideo dostarczy konsumentowi więcej danych, aniżeli tradycyjny, pisany tekst, na którego przeczytanie odbiorca poświęcić musi znacznie więcej czasu. Dopasowany do potrzeb jednostki materiał wideo, oddziałuje na emocje konsumenta, stając się motywem do dokonania zakupu produktu lub usługi. W marketingu filmowym duże znaczenie ma jakość przekazu. Zdaje się jednak, że jeszcze ważniejsza jest właściwa personalizacja video. Dlatego warto zlecić ją profesjonalistom.

Marketing filmowy – tak to się robi w EDC Expert

EDC Expert realizuje kompleksowe produkcje filmowe. Stąd pochodzą, m.in. filmy promocyjne, korporacyjne, wizerunkowe i animacje. Tutaj sztab specjalistów tworzy spersonalizowane video – takie, które angażuje na dłużej. Personalizacja video czyni tego typu przekaz jednym z najpotężniejszych kanałów komunikacji. O skutecznym marketingu filmowym możemy mówić, gdy przekaz płynący z materiału video jest ściśle dostosowany do potrzeb odbiorców, a więc odpowiada ich zainteresowaniom. Konsumenci spodziewają się, że trafiające do nich filmy będą miały wysoką jakość. EDC Expert jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom.

Personalizacja video to niełatwa sztuka

Jakość materiału video wiele mówi o firmie. Właściwie przygotowany film zapewnia wyższą oglądalność i sprawia, że prezentowane w nim treści na dłużej zapadają w pamięć. Nie wiesz, jak zagrać na emocjach konsumenta, odwołać się do jego zmysłu wzroku i słuchu? Nie musisz. EDC Expert zna się na marketingu filmowym. Stworzenie spersonalizowanego video jest nie lada wyzwaniem. Nie wystarczy zawarcie w przekazie imienia odbiorcy. Personalizacja to coś więcej. Film powinien stanowić spójną, logiczną i naturalnie wyglądającą całość – dostosowane do oczekiwań odbiorcy treści muszą komponować się z oprawą wizualną i dźwiękiem.

Specjaliści od marketingu stworzą personalizowane video, jakiego Ci potrzeba

Czy jesteś w stanie sam właściwie spersonalizować treści zawarte w materiale wideo? Myślisz, że przekaz będzie w stanie wywołać u odbiorcy określone emocje? Czy umiesz połączyć sferę wizualną z interesującą ścieżką dźwiękową? Właściwa synchronizacja poszczególnych elementów filmu, perswazyjne treści, dbałość o bezpieczeństwo danych odbiorców – oto niektóre z wyzwań, z którymi należy się zmierzyć, sięgając po personalizowane video. Zrób dobre wrażenie na odbiorcach swojego przekazu, zlecając jego przygotowanie profesjonalistom w dziedzinie marketingu filmowego.

Zobacz showreel EDC