Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545379, NIP 725-208-30-93, REGON 360868745, adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Belzacka 176/178
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

IOD: Kacper Krzysztofik
e-mail: iod@edc.expert
tel.: +48 661 982 057

  1. 1.1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon,
  2. 1.2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. 1.3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.
  4. 1.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. 1.5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług ( np. obsługa prawna)
  6. 1.6. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od udzielonej zgody – do momentu udzielenia odpowiedzi , do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
  7. 1.7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@edc.expert lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.
  8. 1.8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).